Հանրային ծառայությունների կարգավորում

 

ՀՊՄ-ն ներկայացնում է կարծիք հանրային ծառայությունների կարգավորման ոլորտում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ և առաջարկում է:

Ընդհանուր դրույթներ

Հանրային ծառայությունների ոլորտն ուսումնասիրելու ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել խնդրի ձևակերպմանը:

Հանրային ծառայությունների բնագավառում բիզնես միջավայր չի լինում, հանրային ծառայությունները հիմնականում մենաշնորհային են, դրա համար շուկայական կարգավորում չի լինում, այն կարգավորվում է պետության կողմից-օրենքով:

Խնդիրն այս ոլորտում պետք է ձևակերպել.   Հանրային ծառայությունների ոլորտում ծառայություններ մատուցողների և այդ ծառայություններն ստացողների իրավունքների, պարտականությունների և պատասխանատվության գործարար միջավայրի բարելավում:

Այս ոլորտում հիմնական խնդիրը կարգավորման քաղաքականության իրականացնումն է, համաձայն օրենքով սահմանված կարգավորման սկզբունքների:

Սա չի իրականացվում:

Կարդալ՝    Առաջարկություն,     Կանոնակարգ

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում